Aktueel


Nieuws


1000-ogen in Oosterzee

Een whatsapp-groep voor ons dorp

Op donderdag 15 februari om 20.00 uur wordt u uitgenodigd in café Tjeukemeer voor de informatiebijeenkomst over de oprichting van een whatsapp-groep voor heel Oosterzee. De wijkagenten hebben een wens: 1000-ogen die de politie bellen bij verdachte situaties, de buurt informeren en samen alert zijn.

Eind vorig jaar zijn jonge meisjes fietsend in ons dorp klemgereden door een bestelbusje. Voor deze meisjes en hun familie was dat natuurlijk enorm schrikken. Petra Mosterman heeft daarop als eerste het initiatief genomen om een whatsapp-groep te starten waardoor dit soort bestuurders kan worden opgespoord. Maar de whatsapp-groep is ook bedoeld om andere onverlaten een voet dwars te zetten.

Op verzoek van Plaatselijk Belang Oosterzee hebben de initiatiefnemers samen met de politie en de gemeente de informatieavond georganiseerd. De uitnodiging voor deze avond krijgt u ook per brief in de bus. Komt u ook?

Aanmelden voor de avond kan bij Petra Mosterman via e-mail: mailto:buurtpreventie@blicht.nl Graag in uw mail aangeven met hoeveel personen u komt.


Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond van 13 januari was heel genoeglijk. Van een aantal kanten is het bestuur lof toegezwaaid. Er heerste een gezellige sfeer. Als enige activiteit was er de speech van de voorzitter met wat 2017 voor PBO heeft opgebracht. Zie ‘Wat heeft PBO bereikt?’ op de Home-page.


Iepenloftspul Mârchjepôle

Iepenloftspul Bantegea organiseert en presenteert het driejaarlijkse Iepenloftspul van 28 juni tot 14 juli 2018. Houd de websites in de gaten: http://www.iepenloftspulbantegea.nl en http://www.spektakelTsjukemar.nl

Flyer Iepenlofspul Mârchjepôle


Groenstations

Op maandag 22 januari heeft PBO gesproken met de Wethouder en betrokken ambtenaren over de groenstortplaats in ons dorp. We zijn blij te kunnen melden dat we die plaats voor het dorp hebben kunnen behouden. Wel krijgen we een nieuwe groenstortplaats op de plek van de oude. Die wordt wel wat kleiner dan we gewend zijn. We praten nog door over grootte en over frequentie van leegscheppen door de gemeente.

Het behoud van de groenstortplaats is niet zonder slag of stoot gegaan: uitgangspunt voor de gemeente was een gezamenlijke groenstortplaats voor de drie dorpen Echten, Bantega en Oosterzee, bij de sporthal in Echten.

We moeten voorkomen dat er ander afval wordt gestort. Als op de groenstortplaats ander afval wordt gevonden, zoals bielzen of bankstellen of erger nog asbest, dan sluit de gemeente de plek zonder pardon. Wij doen dan ook een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen in het dorp om de stortplaats voor groenafval met z’n allen in stand te houden.


Brette Hoane - uitdiepen havenkom en ontslibben toegang

Met de Provincie heeft PBO een akkoord bereikt over het ontslibben van de toegang tot de haven van de Brette Hoane. Er komt vanuit de haven een 10 meter brede en 1,5 meter diepe geul pal naast de snelweg. De geul wordt bij de aansluiting op de doorgaande vaargeul betond.

Plaatselijk Belang neemt vanaf half februari zelf het ontslibben van de havenkom van de Brette Hoane ter hand. Die werkzaamheden zullen een kleine 14 dagen in beslag nemen. Dat betekent dat we voordat het vaarseizoen start weer kunnen beschikken over een voldoende diepe Brette Hoane. De ligplaatshouders ontvangen daar bericht van.

In het nieuwe seizoen is er ook weer plaats voor nieuwe bootjes. Graag aanmelden bij havenmeester Brette Hoane Aize Dijkstra mailto:aizedijk@hotmail.com of bij de secretaris van Plaatselijk Belang Oosterzee mailto:guus.verhoef@gmail.com.


Diepgang nieuwe jachthaven

Nu, twee, drie jaar na het op diepte brengen van de nieuwe jachthaven in Oosterzee-Gietersebrug loopt de diepte door slibafzetting weer terug. Meer diepgaande vaartuigen raken vast, terwijl de afgesproken diepte voor de ligplaatsen op de buitenste steiger 1.70 – 1.80 meter is. De gemeente DFM moet de haven op diepte houden.

PBO wordt door een groep verontruste ligplaatshouders in de nieuwe jachthaven o.a. daarover aangesproken. PBO heeft onvoldoende menskracht om ook het volledige beheer van de jachthaven op zich te nemen. Helaas lijkt er ook geen draagvlak te zijn voor het vormen van een Vereniging van ligplaatseigenaren in de jachthaven. Individuele ligplaatseigenaren zullen nu dan ook zelf de gemeente DFM moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheden.

PBO voert het klein onderhoud aan de steigers uit. We bespreken ook het gebruik van de stroompalen op de steigers en het gevaar voor zwemmers van snelvarende speedboten. Samen met initiatiefnemers zoeken we naar een passende aanpak.


Tarieven 2018

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee heeft besloten om de tarieven voor 2018 voor de camping en de jachthavens gelijk te houden aan de tarieven zoals die voor 2017 hebben gegolden. Dit gezien de geringe inflatiecorrectie over 2017.


NL doet vrijwilligers gevraagd

Noteer 10 maart graag in de agenda, want dan gaan we in Oosterzee de camping weer een pimp-beurt geven. Deze keer wordt het kleine schuurtje bij de camping opgeknapt. Help je mee er weer iets moois van te maken? Voor de lunch wordt gezorgd. Graag opgeven bij mailto:guus.verhoef@gmail.com.


Werkgroep toegankelijkheid

De werkgroep toegankelijkheid houdt zich bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid in de woonomgeving en in de openbare ruimten, zie de flyer Werkgroep toegankelijkheid


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.1


Agenda

22 februari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

10 maart 2018
NLdoet

22 maart
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

5 april 2018
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang, aanvang 20.00 uur café Tjeukemeer

26 april 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

24 mei 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

21 juni 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

28 juni tot 14 juli 2018
Iepenloftspul Mârchjepôle