Aktueel


Nieuws

Buurtpreventie

De informatieavond van 15 februari over Buurtpreventie/whatsappgroep was een succes. Ruim veertig mensen waren aanwezig op deze avond, die door de gemeente DFM samen met de wijkagenten is georganiseerd. Na afloop hebben zij zich opgegeven voor de nog te vormen whatsappgroep in Oosterzee. Beheerder van de whatsappgroep is Arjan Bokhorst. Als je je nog niet hebt opgegeven, maar je wilt wel deel uitmaken van de whatsappgroep, ga naar buurtpreventie.


N359 Lemmer vanaf 23 maart tot 26 maart dicht

Voor meer informatie zie N359 Lemmer


Oosterzee behoudt groenstations

PBO heeft gesproken met de Wethouder en betrokken ambtenaren over de groenstortplaats in ons dorp. We zijn blij te kunnen melden dat we die plaats voor het dorp hebben kunnen behouden. Wel krijgen we een nieuwe groenstortplaats op de plek van de oude. Die wordt wel wat kleiner dan we gewend zijn. We praten nog door over grootte en over frequentie van leegscheppen door de gemeente.

Het behoud van de groenstortplaats is niet zonder slag of stoot gegaan: uitgangspunt voor de gemeente was een gezamenlijke groenstortplaats voor de drie dorpen Echten, Bantega en Oosterzee, bij de sporthal in Echten.

We moeten voorkomen dat er ander afval wordt gestort. Als op de groenstortplaats ander afval wordt gevonden, zoals bielzen of bankstellen of erger nog asbest, dan sluit de gemeente de plek zonder pardon. Wij doen dan ook een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen in het dorp om de stortplaats voor groenafval met z’n allen in stand te houden.


Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 5 april houdt Plaatselijk Belang Oosterzee haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). We beginnen om 20.00 uur in Café Tjeukemeer. Voor de pauze geven we informatie over een aantal onderwerpen, waarbij het vooral de bedoeling is om als dorpsbewoners met de sprekers in gesprek te komen.

De wethouder en de dorpencoördinator hebben we gevraagd om duidelijkheid te geven over het bestemmingsplan Oosterzee-West en om andere onderwerpen vanuit de gemeente met ons te bespreken. Ook geven we de wijkagent en Lyaemer Wonen een podium en we zullen aandacht besteden aan de plannen van de Aanjagers van de Tsjûkemar, van DFMopGlas en van onze eigen Activiteitencommissie die op 14 juli o.a. de Mudrun organiseert.

Voor de agenda zie agenda ALV en het verslag zie concept verslag ALV 2017. De inhoudelijke en financiële jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt of gepresenteerd.


Voorbereidingen Weispield in Oosterzee: Toegang tot Oosterzee

PBO heeft haar vrijwilligers en Activiteitencommissie gevraagd om de komst van Wiespield voor te bereiden met de vraag hoe we ons dorp in die periode kunnen promoten. Op 18 januari zijn daarover suggesties gedaan die nu worden uitgewerkt tot bruikbare voorstellen. Op de Algemene Leden Vergadering van 5 april aanstaande komt een bijpassend budget aan de orde. Voor alle activiteiten vragen we vrijwilligers om die uit te voeren.

Een van de suggestie is om de entrees van het dorp aan de Herenweg aantrekkelijker te maken. Wie wil meedenken in deze ‘Werkgroep Herenweg’? Plaatsen we mooie canvasdoeken, bedrukt met …. ? En welke verbeteringen van de Herenweg hebben we voor ogen als we denken aan het onderhoud dat de Provincie in 2020 wil gaan uitvoeren?

Iepenloftspul Bantegea organiseert en presenteert het driejaarlijkse Iepenloftspul van 28 juni tot 14 juli 2018. Houd de websites in de gaten: http://www.iepenloftspulbantegea.nl en http://www.spektakelTsjukemar.nl

Flyer Iepenlofspul Mârchjepôle


Stabiliseren van half-verharde paden

Langs een deel van het Tsjûkemar is het afgelopen najaar een nieuw, half-verharde pad aangelegd. Helaas is dit pad momenteel erg nat en moeilijk begaanbaar. Door het zeer natte herfstweer en de slechte winter heeft het pad nog niet de kans gehad om te stabiliseren. Zodra de vorstperiode voorbij is en het weer stabiel is, gaat de Gemeente DFM het pad aanwalsen, waardoor de verharding stabiliseert.


Brette Hoane - uitdiepen havenkom en ontslibben toegang

Met de Provincie heeft PBO een akkoord bereikt over het ontslibben van de toegang tot de haven van de Brette Hoane. Er komt vanuit de haven een 10 meter brede en 1,5 meter diepe geul pal naast de snelweg. De geul wordt bij de aansluiting op de doorgaande vaargeul betond.

Plaatselijk Belang neemt vanaf half februari zelf het ontslibben van de havenkom van de Brette Hoane ter hand. Die werkzaamheden zullen een kleine 14 dagen in beslag nemen. Dat betekent dat we voordat het vaarseizoen start weer kunnen beschikken over een voldoende diepe Brette Hoane. De ligplaatshouders ontvangen daar bericht van.

In het nieuwe seizoen is er ook weer plaats voor nieuwe bootjes. Graag aanmelden bij havenmeester Brette Hoane Aize Dijkstra mailto:aizedijk@hotmail.com of bij de secretaris van Plaatselijk Belang Oosterzee mailto:guus.verhoef@gmail.com.


Diepgang nieuwe jachthaven

Nu, twee, drie jaar na het op diepte brengen van de nieuwe jachthaven in Oosterzee-Gietersebrug loopt de diepte door slibafzetting weer terug. Meer diepgaande vaartuigen raken vast, terwijl de afgesproken diepte voor de ligplaatsen op de buitenste steiger 1.70 – 1.80 meter is. De gemeente DFM moet de haven op diepte houden.

PBO wordt door een groep verontruste ligplaatshouders in de nieuwe jachthaven o.a. daarover aangesproken. PBO heeft onvoldoende menskracht om ook het volledige beheer van de jachthaven op zich te nemen. Helaas lijkt er ook geen draagvlak te zijn voor het vormen van een Vereniging van ligplaatseigenaren in de jachthaven. Individuele ligplaatseigenaren zullen nu dan ook zelf de gemeente DFM moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheden.

PBO voert het klein onderhoud aan de steigers uit. We bespreken ook het gebruik van de stroompalen op de steigers en het gevaar voor zwemmers van snelvarende speedboten. Samen met initiatiefnemers zoeken we naar een passende aanpak.


NL- doet zaterdag 10 maart

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.


Aanjagers Tsjûkemar: Werkgroep Oosterzee

Gemaal vogelkijkhut

Vanuit de Werkgroep Oosterzee van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar doen we de volgende voorstellen:

1. Het vlekkenplan zoals gepresenteerd (zie bijgaande plaatjes) wordt door de werkgroep vastgesteld.

2. Afgesproken wordt dat het plan in 3 deelgebieden verder wordt uitgewerkt:

  • survivalbaan (in twee fases: beperkt beginnen, veilig maar publiek),
  • fitness voorzieningen en
  • weg met recreatieve voorzieningen
    • die ontlast de Zuivelweg
    • geeft meer mogelijkheden: ruime parkeermogelijkheden, camperplekken, uitbreiding jachthaven, aanleggen voor grotere passantenschepen, trailerhelling, laadboom, strandje met veilig zwemmen, boulevard langs strand, dagrecreatie, visplekken, aanmeerplek brandweerboot, terrasje, horecapunt, toiletmogelijkheden, oplaadplek elektrische fietsen, opslagplek bootmaterialen, havenkantoortje, begaanbare pier, …..

De verbinding van de drie deelgebieden berust in het vlekkenplan. Voor ieder van de drie deelgebieden geldt dat wordt uitgewerkt naar een definitief plan met detailleringen inclusief een financieringsplan.

3. Oliemannetje (van De Aanjagers van de Tsjûkemar) geeft aan dat dinsdag 13 februari overleg plaatsvindt met Wetterskip over de projecten rondom het meer. Hierbij komen de Wetterskip-aspecten Oosterzee uiteraard ook aan bod. Ondermeer onderzoek naar werk-met-werk-maken voor de komende jaren.

We creëren eerst verder draagvlak: vlekkenplan en ideeschets voorleggen aan het dorp zodat eenieder erop kan reageren, zie Vlekkenplan en Ideeschets

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.1


Agenda

22 maart
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

5 april 2018
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang, aanvang 20.00 uur café Tjeukemeer

26 april 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

3 mei 2018
Bij Nuweland, Oosterzee Buren 31, laat de Zuid-Afrikaanse zangeres Karin Hougaard de Lage Landen kennismaken met 'grepen' uit haar rijke oeuvre door middel van een luisterconcert. Zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten te verkrijgen via https://www.ticketkantoor.nl/shop/nuweland

24 mei 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

21 juni 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

28 juni tot 14 juli 2018
Iepenloftspul Mârchjepôle